Summer Group Program USA

Teacher

Summer Group Program USA

Category

Summer

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Summer Group Program USA
St. Croix Academy, Minnesota and Exclusive Trip in California
March 22 – April 18, 2020

Echelon Education ร่วมกับ โรงเรียนเอกชน St. Croix Academy เกรด 6-12 จัดกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียน St. Croix โดยแบ่งแยกชั้นเรียนจากทักษะภาษาอังกฤษ หรือระดับชั้นเรียนที่ไทย ซึ่งน้องๆ จะได้สัมผัสการเรียนการสอนในระบบอเมริกันจริงๆ โดยมี buddy เป็นพี่เลี้ยงประกบในทุกชั้นเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก  เป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้างและสนุกเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดโปรแกรม

St. Croix Academy เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซนต์พอล รัฐมินนิโซต้า ก่อตั้งมามากกว่า 60 ปีมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานเขตการศึกษา และถูกจัดลำดับให้เป็นโรงเรียนคริสต์เตียนแบบประจำที่ดีที่สุดในในปี 2014 http://www.thebestschools.org/features/30-best-christian-boarding-school

จุดเด่นของโปรแกรม

 • เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาทุกวิชา โดยมี buddy ชาวต่างชาติเป็นพี่เลี้ยงประกบในทุกชั้นเรียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ กล้าแสดงออก และทำให้มีพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น
 • เรียนร่วมกับนักเรียนของโรงเรียน St. Croix ทุกวิชา สัปดาห์ละประมาณ 19 ชั่วโมง ทำให้น้องๆได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั้นเรียน และเรียนรู้ด้านวิชาการของวิชาเรียนที่น้องๆ ได้เข้าเรียนร่วม
 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้น้องๆเพลิดเพลิน เป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษทักษะด้านการโต้ตอบ และจากการอ่าน
 • เปิดโลกทัศน์จากการไปทัศนศึกษาที่สำคัญต่างๆ ทั้งในรัฐมินนิโซต้า และแคลิฟอร์เนีย
 • มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • แยกห้องพักชาย - หญิง อย่างชัดเจน
 • มีครู และเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • มีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • เลือกซื้อของแบรนด์เนมในราคาถูกสุดๆที่  Outlet ในเมือง MN ในราคาปลอดภาษีสำหรับรองเท้าและเสื้อผ้า
 • พร้อมทั้งเก็บภาพประทับใจ ท่องเที่ยวทั้งในรัฐมินนิโซต้า และรัฐแคลิฟอร์เนีย กับสวนสนุกระดับโลก อาทิเช่น Disneyland, Universal Studios และชมสีสันของเมือง Los Angeles

รายละเอียดค่าเข้าร่วมโครงการ 199,800 บาท :

 • ค่าเรียนที่โรงเรียน St. Croix Academy
 • ค่าที่พัก (โรงเรียนประจำ) ห้องละ 2 และ 3 คน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน รวมถึงอาหารว่าง (จันทร์-ศุกร์) และ 2 มื้อในวัน (เสาร์-อาทิตย์)
 • กิจกรรมตามที่ระบุในโปรแกรม และอาจมีการสลับกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และตั๋วภายในประเทศทั้ง 2 รัฐ
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน-ที่พัก และกิจกรรมต่างๆ
 • ค่าโปรแกรม Exclusive Trip ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ไกด์นำเที่ยว รถโค๊ช, ที่พัก และอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว และค่าประกันภัยการเดินทางตลอดการเดินทาง
 • ค่ากิจกรรมงานเลี้ยงอำลา (Farewell) และรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
 • เจ้าหน้าที่จากประเทศไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าซัก-รีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าชอปปิ้ง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าอาหารนอกมื้อจากที่กำหนด
 • ค่าเดินทางมาทำวีซ่า ค่าเดินทางไป-กลับสนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

•  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยว และตารางกิจกรรมตามความจำเป็นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัยเป็นหลัก

Promotion เมื่อสมัครวันนี้ -31 ธันวาคม 2019 นี้

รับส่วนลด 4,200 บาท จากราคาปกติ 204,000 บาท

และเมื่อสมัครพร้อมเพื่อน รับส่วนลด 5,000 บาท จากราคาปกติ 204,000 บาท เหลือ 199,000 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง และชําระค่าามัดจํา 30,000 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เอเชลอน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สาขา คริสตัล ดีไซด์ เซ็นเตอร์

เลขที่บัญชี 066-7-10061-4

หรือ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นางสาวอรนุช คุณาธิโรจน์

สาขา คริสตัล ดีไซด์ เซ็นเตอร์

เลขที่บัญชี 996-2-12528-7

ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: echelonedu@gmail.com

* โปรดชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าประเทศอเมริกา

เอเชลอน เอ็ดดูเคชั่น (Junior Summer Program)

973 อาคารเพรสิเด้นทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 9G

ถนนแพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิม ติดตามข่าวสารอัพเดท ได้ที่ **
 : @echelon | echeloneducationbkk | Tel: 0891116856|echelonedu@gmail.com

Tags :

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Difficulty : Beginner

Location : America

Question