Beijing Saint Paul American School

Teacher

Beijing Saint Paul American School

Category

High School

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Qinghe Campus of the Second High School Attached to Beijing Normal University,
#18 Guan'ao Yuan, Qinghe, Haidian District, Beijing, PRC
http://www.stpaulamerican.org/

สถานที่ตั้ง :

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง การเดินทางสะดวกสามารถนั่งรถประจำทางไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 สถานี Lin Cui Qiao บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีร้านค้าสะดวกซื้อมากมาย

สถานที่ตั้ง :

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง การเดินทางสะดวกสามารถนั่งรถประจำทางไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 สถานี Lin Cui Qiao บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีร้านค้าสะดวกซื้อมากมาย

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 ซึ่งได้ร่วมมือกับ Saint Paul Preparatory School (Nacel International School ) ของสหรัฐอเมริกา โดยนำหลักสูตรของอเมริกาเป็นหลักในการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการสอนโดยคุณครูชาวอเมริกัน และนักเรียนยังได้เรียนวิชาภาษาจีน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน

ระบบการเรียนการสอน :

ดำเนินการสอนโดยคุณครูชาวอเมริกัน และนักเรียนยังได้เรียนวิชาภาษาจีน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน รวมถึงยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่โรงเรียนจัดให้ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.00 น. กิจกรรมจะเปลี่ยนทุก  9 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1 และ 4 นักเรียนสามารถเลือกจากกิจกรรมกีฬาต่างๆ ขณะที่ระหว่างสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในร่ม )

วันเสาร์
นักเรียนมีการเรียนการสอน ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน โดยเริ่มจากระดับต้น (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีน)

วันอาทิตย์
รถโรงเรียนจะนำนักเรียนไป โบสถ์คาทอลิกในปักกิ่ง เพื่อเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู (Sunday Mass) ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 หลังพิธี Mass นักเรียนจะมีเวลาว่าง โดยผู้ดูแลอนุญาตให้นักเรียน (โดยปกติ 3 ชั่วโมง) สามารถ Shopping, ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารนานาชาติภายนอกตัวโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ทางโรงเรียนมีบุคลากร คุณครูที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีทางโรงเรียนได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะได้รับใบประกาศนียบัตรสองใบจากทางโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง และ Saint Paul Preparatory School (SPP), MN, USA

หอพักนักศึกษาต่างชาติ :

หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของโรงเรียน มี 2 อาคารแยกออกจากกัน แยกเป็นหอพักชาย และหอพักหญิง 1 ห้อง พักสามารถเลือกแบบ 2-3 คน มีห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ลักษณะห้องเป็นแบบเตียงอยู่ด้านบน โต๊ะเขียนหนังสืออยู่ด้านล่าง ภายในห้องพักมีอินเทอร์เน็ต และในแต่ละชั้นมีห้องนั่งเล่น TV, Computer, ไมโครเวฟ และตู้เย็น รวมถึงภายในหอพักมีบริการซักอบรีดจะทำให้นักเรียนโดยแม่บ้านทำความสะอาดหอพัก ผู้ดูแลหอพัก สามารถพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา งานหลัก คือ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของหอพัก การรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ จะมีการลาดตระเวนตรวจสอบคนแปลกหน้า และป้องกันที่บริเวณหอพัก

กฏระเบียบทั่วไป :

 • การเข้าชั้นเรียน : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และ เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
 • ระเบียบวินัย : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู
 • เครื่องแต่งกาย : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้องเรียบร้อย
 • การเข้านอน : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
 • มื้ออาหาร : ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทาน
 • การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
 • การเจ็บป่วย : เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ
 • ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆกับสมบัติโรงเรียน และ ห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือ ในขณะที่มีการเรียน การสอน
 • ทรงผม : ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
 • การทำความเคารพ :ให้ความเคารพครู อาจารย์ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ
 • ห้องสมุด : คืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา
 • การบ้าน : นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การสอบ : นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน

การลงโทษนักเรียน :

 • การตักเตือนด้วยวาจา
 • การแจ้งเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
 • การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนระตูโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนตลอดเวลา

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ :

 • ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคาของทุกปี

นักเรียนนานาชาติที่เข้าเรียนใน Beijing Saint Paul American School ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ :

 1. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ค่าเล่าเรียนและการลงทะเบียน
 3. ค่าหอพัก สำหรับนักเรียน 3 คน/ ห้อง
 4. ค่าอาหาร 3 มื้อ
 5. ค่าหนังสือเรียน, ค่ากิจกรรมโรงเรียนและรายงานประจำปี
 6. ค่า Visa ประเทศจีน
 7. ค่าประกันสุขภาพ (Local Chinese Insurance)
 8. การดูแลตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 9. ค่า Uniform เครื่องแบบนักเรียน
 10. ค่ารถรับ – ส่ง จากสนามบิน-โรงเรียน
 11. กิจกรรมนอกสถานที่ เวลาที่โรงเรียนพาไปเที่ยว

ค่าใช่จ่ายเข้าร่วมโครงการ ไม่รวมมีดังนี้ :

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. กิจกรรมเพิ่มเติมจากกีฬา
 3. ค่าปรับห้องสมุด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในขณะที่ศึกษาอยู่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ :

 1. กำแพงเมืองจีน
 2. พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน
 3. พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 4. จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 5. หอบูชาฟ้าเทียนถาน
 6. สุสาน 13 กษัตริย์

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Difficulty : Beginner

Location : China

Question