Beijing Saint Paul American School

Category

High School

Qinghe Campus of the Second High School Attached to Beijing Normal University,
#18 Guan'ao Yuan, Qinghe, Haidian District, Beijing, PRC
http://www.stpaulamerican.org/

สถานที่ตั้ง :

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง การเดินทางสะดวกสามารถนั่งรถประจำทางไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 สถานี Lin Cui Qiao บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีร้านค้าสะดวกซื้อมากมาย

สถานที่ตั้ง :

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง การเดินทางสะดวกสามารถนั่งรถประจำทางไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 สถานี Lin Cui Qiao บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีร้านค้าสะดวกซื้อมากมาย

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 ซึ่งได้ร่วมมือกับ Saint Paul Preparatory School (Nacel International School ) ของสหรัฐอเมริกา โดยนำหลักสูตรของอเมริกาเป็นหลักในการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการสอนโดยคุณครูชาวอเมริกัน และนักเรียนยังได้เรียนวิชาภาษาจีน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน

ระบบการเรียนการสอน :

ดำเนินการสอนโดยคุณครูชาวอเมริกัน และนักเรียนยังได้เรียนวิชาภาษาจีน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน รวมถึงยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่โรงเรียนจัดให้ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.00 น. กิจกรรมจะเปลี่ยนทุก  9 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1 และ 4 นักเรียนสามารถเลือกจากกิจกรรมกีฬาต่างๆ ขณะที่ระหว่างสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในร่ม )

วันเสาร์
นักเรียนมีการเรียนการสอน ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน โดยเริ่มจากระดับต้น (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีน)

วันอาทิตย์
รถโรงเรียนจะนำนักเรียนไป โบสถ์คาทอลิกในปักกิ่ง เพื่อเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู (Sunday Mass) ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 หลังพิธี Mass นักเรียนจะมีเวลาว่าง โดยผู้ดูแลอนุญาตให้นักเรียน (โดยปกติ 3 ชั่วโมง) สามารถ Shopping, ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารนานาชาติภายนอกตัวโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ทางโรงเรียนมีบุคลากร คุณครูที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีทางโรงเรียนได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะได้รับใบประกาศนียบัตรสองใบจากทางโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง และ Saint Paul Preparatory School (SPP), MN, USA

หอพักนักศึกษาต่างชาติ :

หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของโรงเรียน มี 2 อาคารแยกออกจากกัน แยกเป็นหอพักชาย และหอพักหญิง 1 ห้อง พักสามารถเลือกแบบ 2-3 คน มีห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ลักษณะห้องเป็นแบบเตียงอยู่ด้านบน โต๊ะเขียนหนังสืออยู่ด้านล่าง ภายในห้องพักมีอินเทอร์เน็ต และในแต่ละชั้นมีห้องนั่งเล่น TV, Computer, ไมโครเวฟ และตู้เย็น รวมถึงภายในหอพักมีบริการซักอบรีดจะทำให้นักเรียนโดยแม่บ้านทำความสะอาดหอพัก ผู้ดูแลหอพัก สามารถพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา งานหลัก คือ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของหอพัก การรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ จะมีการลาดตระเวนตรวจสอบคนแปลกหน้า และป้องกันที่บริเวณหอพัก

กฏระเบียบทั่วไป :

 • การเข้าชั้นเรียน : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และ เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
 • ระเบียบวินัย : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู
 • เครื่องแต่งกาย : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้องเรียบร้อย
 • การเข้านอน : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
 • มื้ออาหาร : ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทาน
 • การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
 • การเจ็บป่วย : เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ
 • ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆกับสมบัติโรงเรียน และ ห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือ ในขณะที่มีการเรียน การสอน
 • ทรงผม : ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
 • การทำความเคารพ :ให้ความเคารพครู อาจารย์ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ
 • ห้องสมุด : คืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา
 • การบ้าน : นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การสอบ : นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน

การลงโทษนักเรียน :

 • การตักเตือนด้วยวาจา
 • การแจ้งเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
 • การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนระตูโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนตลอดเวลา

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ :

 • ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคาของทุกปี

นักเรียนนานาชาติที่เข้าเรียนใน Beijing Saint Paul American School ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ :

 1. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ค่าเล่าเรียนและการลงทะเบียน
 3. ค่าหอพัก สำหรับนักเรียน 3 คน/ ห้อง
 4. ค่าอาหาร 3 มื้อ
 5. ค่าหนังสือเรียน, ค่ากิจกรรมโรงเรียนและรายงานประจำปี
 6. ค่า Visa ประเทศจีน
 7. ค่าประกันสุขภาพ (Local Chinese Insurance)
 8. การดูแลตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 9. ค่า Uniform เครื่องแบบนักเรียน
 10. ค่ารถรับ – ส่ง จากสนามบิน-โรงเรียน
 11. กิจกรรมนอกสถานที่ เวลาที่โรงเรียนพาไปเที่ยว

ค่าใช่จ่ายเข้าร่วมโครงการ ไม่รวมมีดังนี้ :

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. กิจกรรมเพิ่มเติมจากกีฬา
 3. ค่าปรับห้องสมุด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในขณะที่ศึกษาอยู่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ :

 1. กำแพงเมืองจีน
 2. พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน
 3. พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 4. จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 5. หอบูชาฟ้าเทียนถาน
 6. สุสาน 13 กษัตริย์

Difficulty : Beginner

Location : China

Question